V2RAY 控制面板(可视化)

logo.png

简介

一个基于 Web 的 V2ray 控制面板

1.png

2.png

系统支持

请务必使用新系统,纯净的VPS系统安装!!!

  • Debian 8
  • Debian 9(推荐)
  • Ubuntu 14
  • Ubuntu 16
  • CentOS 7

不支持

  • CentOS 6

一键安装

目前处于测试阶段,不保证一键脚本能安装成功

wget -N –no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/V2ray.Fun/master/install.sh && bash install.sh

zh-CN Chinese (Simplified)
X